Šodien vārdadienu svin Kurts, Knuts, Gundars, rītdien - Ilgonis, Ādolfs
toptitle

Normatīvie akti

Kārtība, kādā izsniedz atļaujas (licences) zvejai īpašos nolūkos un zinātniskās izpētes nolūkos

2007-09-01 01:41


Publicēts: "Latvijas Vēstnesis" 47 (3205) 22.03.2005

Ministru kabineta noteikumi Nr.192


Rīgā 2005.gada 15.martā (prot. Nr.14 20.§)


Kārtība, kādā izsniedz atļaujas (licences) zvejai īpašos nolūkos un zinātniskās izpētes nolūkos


Izdoti saskaņā ar Zvejniecības likuma 12.panta ceturto daļu


 


1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā fiziskajām un juridiskajām personām tiek izsniegtas atļaujas (licences) zvejai īpašos nolūkos un zinātniskās izpētes nolūkos Latvijas Republikas iekšējos ūdeņos, teritoriālajos ūdeņos un ekonomiskās zonas ūdeņos.


2. Atļaujas (licences) zvejai īpašos nolūkos un zinātniskās izpētes nolūkos izsniedz Dabas aizsardzības pārvalde.


3. Fiziskā vai juridiskā persona, kura plāno zvejot īpašos nolūkos vai zinātniskās izpētes nolūkos (turpmāk — iesniedzējs), iesniedz Dabas aizsardzības pārvaldē iesniegumu attiecīgi par atļaujas (licences) saņemšanu zvejai īpašos nolūkos vai zinātniskās izpētes nolūkos.


4. Ja zvejot īpašos nolūkos vai zinātniskās izpētes nolūkos paredzēts iekšējos ūdeņos, Baltijas jūras vai Rīgas līča piekrastē, iesniedzējs iesniegumā norāda:


4.1. atļaujas (licences) saņēmēja vārdu, uzvārdu, personas kodu, tālruņa numuru un adresi vai juridiskās personas nosaukumu, reģistrācijas numuru, tālruņa numuru un adresi;


4.2. par zveju atbildīgās personas vārdu, uzvārdu un tālruņa numuru;


4.3. zvejnieka (zvejnieku) vārdu un uzvārdu;


4.4. laikposmu, kad paredzēta zveja;


4.5. vietu, kurā paredzēta zveja. Ja zveja paredzēta iekšējos ūdeņos, norāda ūdens­tilpi vai ūdenstilpes daļu un pašvaldību (paš­valdības), kuras teritorijā tā atrodas. Ja zveja paredzēta Baltijas jūras vai Rīgas līča piekrastē, norāda zvejas vietu un pašvaldību (pašvaldības), kuras teritorijā tā atrodas;


4.6. zvejas rīku veidu, skaitu vai garumu metros un linuma acs izmēru milimetros;


4.7. zvejā izmantojamo kuģu vai kuģošanas līdzekļu reģistrācijas numurus.


5. Ja zvejot īpašos nolūkos vai zinātniskās izpētes nolūkos paredzēts Rīgas līča vai Baltijas jūras Latvijas Republikas teritoriālajos ūdeņos (izņemot piekrasti) vai ekonomiskās zonas ūdeņos, iesniedzējs iesniegumā norāda:


5.1. atļaujas (licences) saņēmēja vārdu, uzvārdu, personas kodu, tālruņa numuru un adresi vai juridiskās personas nosaukumu, reģistrācijas numuru, tālruņa numuru un adresi;


5.2. par zveju atbildīgās personas vārdu, uzvārdu un tālruņa numuru;


5.3. laikposmu, kad paredzēta zveja;


5.4. zvejas rajonu, kurā paredzēta zveja;


5.5. kuģa vārdu, tipu, reģistrācijas numuru, pazīšanas signālu, pieraksta ostu, kā arī kuģa īpašnieku un tā adresi;


5.6. kuģa bruto tilpību (tonnās), dzinēja kopējo jaudu (kilovatos), ātrumu (mezglos) un lielāko garumu (metros);


5.7. kuģa kapteiņa vārdu un uzvārdu;


5.8. kuģa komandas locekļu skaitu;


5.9. zvejas rīku veidu, skaitu vai garumu metros un linuma acs izmēru milimetros;


5.10. par zinātnisko darbu atbildīgās personas vārdu, uzvārdu un tālruņa numuru, kā arī zinātniskās grupas locekļu skaitu un tās vadītāja vārdu un uzvārdu, ja zvejot paredzēts zinātniskās izpētes nolūkos.


6. Iesniedzējs iesniegumam pievieno Valsts zivsaimniecības pārvaldē un Vides ministrijā saskaņotu ūdenstilpes ekspluatācijas noteikumu kopijas, to zivsaimniecības programmu vai projektu kopiju, kuri nosaka nepieciešamību zvejot īpašos nolūkos vai zinātniskās izpētes nolūkos, kā arī dokumentu, kurā norādīta informācija par paredzamajām atkāpēm no rūpnieciskās zvejas vai makšķerēšanas noteikumiem un norāde par tiem nozvejas apjomiem, kas netiek ieskaitīti zvejniekiem noteiktajos nozvejas limitos.


7. Ja kādā no šo noteikumu 6.punktā minētajiem dokumentiem paredzēta vairāku atļauju (licenču) izsniegšana, attiecīgos dokumentus atkārtoti iesniegt nav nepieciešams.


8. Ja iesniegumā sniegtā informācija ir nepilnīga vai neprecīza, Dabas aizsardzības pārvalde ir tiesīga pieprasīt no iesniedzēja nepieciešamo papildu informāciju.


9. Ja licences izmantošanas laikā ir notikušas izmaiņas iesniegumā norādītajā informācijā, fiziskā vai juridiskā persona, kas saņēmusi atļauju (licenci) zvejai īpašos nolūkos vai zinātniskās izpētes nolūkos, 10 darbdienu laikā par to rakstiski informē Dabas aizsardzības pārvaldi.


10. Lēmumu par atļaujas (licences) izsniegšanu zvejai īpašos nolūkos vai zinātniskās izpētes nolūkos vai pamatotu atteikumu izsniegt minēto atļauju (licenci) Dabas aizsardzības pārvalde pieņem 20 dienu laikā pēc iesnieguma vai pieprasītās papildu informācijas saņemšanas.


11. Atļauju (licenci) zvejai īpašos nolūkos vai zinātniskās izpētes nolūkos zvejai iekšējos ūdeņos, Baltijas jūras vai Rīgas līča piekrastē izsniedz saskaņā ar šo noteikumu pielikumā noteikto atļaujas (licences) veidlapas paraugu. Atļauju (licenci) zvejai īpašos nolūkos vai zinātniskās izpētes nolūkos Latvijas Republikas teritoriālajos ūdeņos (izņemot piekrasti) vai ekonomiskās zonas ūdeņos izsniedz saskaņā ar normatīvajiem aktiem par rūpniecisko zveju teritoriālajos ūdeņos un ekonomiskās zonas ūdeņos noteikto atļaujas (licences) veidlapas paraugu.


12. Pēc atļaujas (licences) zvejai īpašos nolūkos vai zinātniskās izpētes nolūkos saņemšanas Dabas aizsardzības pārvaldē Valsts vides dienests izsniedz katras attiecīgās atļaujas (licences) saņēmējam atsevišķu zvejas žurnālu.


13. Dabas aizsardzības pārvalde ir tiesīga atteikt atļaujas (licences) izsniegšanu zvejai īpašos nolūkos vai zinātniskās izpētes nolūkos šādos gadījumos:


13.1. ja iesniegumā nav norādīta visa nepieciešamā informācija vai tajā ir sniegtas nepatiesas ziņas;


13.2. ja iesniegumam nav pievienots šo noteikumu 6.punktā minētais dokuments, kas pamato nepieciešamību zvejot īpašos nolūkos vai zinātniskās izpētes nolūkos.


14. Dabas aizsardzības pārvalde ir tiesīga anulēt atļauju (licenci) zvejai īpašos nolūkos vai zinātniskās izpētes nolūkos šādos gadījumos:


14.1. ja konstatēts, ka iesniegumā vai tam pievienotajos dokumentos ir sniegtas nepatiesas ziņas;


14.2. ja fiziskā vai juridiskā persona, kas saņēmusi atļauju (licenci) zvejai īpašos nolūkos vai zinātniskās izpētes nolūkos, pārkāpj rūpnieciskās zvejas noteikumus;


14.3. ja fiziskā vai juridiskā persona, kas saņēmusi atļauju (licenci) zvejai īpašos nolūkos vai zinātniskās izpētes nolūkos, nepilda vai pārkāpj attiecīgās atļaujas (licences) nosacījumus;


14.4. ja Valsts zivsaimniecības pārvalde un Vides ministrija sniedz savstarpēji saskaņotu atzinumu par to, ka ir zudis šo noteikumu 6.punktā minētajos dokumentos noteiktais pamatojums vai ir mainījušies apstākļi, kuru dēļ atļaujas (licences) turpmāka izmantošana nav pamatota vai iespējama.


15. Ja Dabas aizsardzības pārvalde ir pieņēmusi lēmumu par atteikumu izsniegt atļauju (licenci) zvejai īpašos nolūkos vai zinātniskās izpētes nolūkos, tā 10 darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par to rakstiski paziņo iesniedzējam, norādot lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.


16. Ja Dabas aizsardzības pārvalde ir pieņēmusi lēmumu par atļaujas (licences) zvejai īpašos nolūkos vai zinātniskās izpētes nolūkos anulēšanu, tā triju darbdienu laikā pēc lēmumu pieņemšanas par to paziņo fiziskajai vai juridiskajai personai, kas saņēmusi atļauju (licenci), un Valsts vides dienestam.


Ministru prezidents A.Kalvītis


Vides ministrs R.Vējonis


 


Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2005.gada 23.martu.


 


Pielikums


Ministru kabineta


2005.gada 15.marta noteikumiem Nr.192