Šodien vārdadienu svin Kurts, Knuts, Gundars, rītdien - Ilgonis, Ādolfs
toptitle

Normatīvie akti

Kārtība, kādā nosaka un veic vides sakopšanas darbus, kas kompensē zivju resursiem nodarītos zaudējumus

2007-09-01 01:39


Publicēts: "Latvijas Vēstnesis" 102 (3260) 01.07.2005

Ministru kabineta noteikumi Nr.466


Rīgā 2005.gada 28.jūnijā (prot. Nr.37 6.§)


Kārtība, kādā nosaka un veic vides sakopšanas darbus, kas kompensē zivju resursiem nodarītos zaudējumus


Izdoti saskaņā ar Zvejniecības likuma 26.panta septīto daļu


 


1.Noteikumi nosaka kārtību, kādā nosaka un veic vides sakopšanas darbus, kas kompensē zivju resursiem nodarītos zaudējumus.


2.Ja sešu mēnešu laikā juridiskā vai fiziskā persona nav atlīdzinājusi zivju resursiem nodarītos zaudējumus (turpmāk – zaudējumi) saskaņā ar taksēm, kas noteiktas normatīvajos aktos par rūpniecisko zveju teritoriālajos ūdeņos un ekonomiskās zonas ūdeņos un par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos, tā kompensē zaudējumus, veicot vides sakopšanas darbus. Minētajā gadījumā Valsts vides dienests iesniedz tiesā prasību par zaudējumu kompensēšanu, nosakot vides sakopšanas darbus. Vides sakopšanas darbi nav piemērojami darbnespējīgām personām.


3.Vides sakopšanas darbu apjomu nosaka par visu aprēķināto un nesamaksāto zaudējumu summu. Vides sakopšanas ilgumu nosaka, ņemot vērā aprēķināto zaudējumu summu. Zaudējumi viena lata apmērā pielīdzināmi vienai vides sakopšanas stundai.


4. Lai kompensētu zaudējumus, veic šādus vides sakopšanas darbus:


4.1. virszemes ūdensobjektu tīrīšana un krastu sakopšana;


4.2. zivju nārsta vietu ierīkošana un atjaunošana;


4.3. makšķerēšanas vietu labiekārtošana;


4.4. palīgdarbi zivkopībā;


4.5.virszemes ūdensobjektu aizauguma likvidēšana (pļaušana, krūmu izciršana);


4.6. izmesto atkritumu savākšana;


4.7. parku sakopšana, stādījumu ierīkošana, kopšana un pļaušana;


4.8. ainavas elementu un kultūrvēsturisko objektu sakopšana;


4.9. citi ar vides un zivju resursu aizsardzību saistīti darbi.


5.Vides sakopšanas darbus fiziskajām un juridiskajām personām, kurām saskaņā ar tiesas nolēmumu jākompensē zaudējumi, pēc saskaņošanas ar attiecīgo pašvaldību organizē Valsts vides dienests.


6.Piecu darbdienu laikā pēc tiesas nolēmuma par zaudējumu kompen­sēšanu stāšanās spēkā attiecīgā juridiskā vai fiziskā persona piesakās Valsts vides dienestā.


7. Fiziskā persona vides sakopšanas darbus veic tās pašvaldības teritorijā, kurā deklarēta viņas dzīvesvieta, no pamatdarba vai mācībām brīvajā laikā un bez atlīdzības.


8. Valsts vides dienests atbilstoši tiesas nolēmumā ietvertajai informācijai reģistrē:


8.1.vides sakopšanas darbu veicēja vārdu un uzvārdu (fiziskajai personai) vai nosaukumu un reģistrācijas numuru (juridiskajai personai), adresi un tālruņa numuru;


8.2. vides sakopšanas sākuma datumu un stundu skaitu;


8.3. vides sakopšanas vietu (norāda attiecīgo pašvaldību).


9. Valsts vides dienests vides sakopšanas darbu veicējam ierāda konkrēto sakopšanas vietu un teritoriju, raksturo veicamo darbu, norāda sasniedzamo mērķi un rezultātu.


10.Valsts vides dienests nodrošina darbu veicēju ar nepieciešamo aprīkojumu un individuālajiem aizsardzības līdzekļiem atbilstoši darba aizsardzības normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, kā arī sniedz instrukcijas par veicamo darbu.


11.Valsts vides dienests kontrolē vides sakopšanu, kā arī uzskaita personas nostrādātās stundas par katru iepriekšējo dienu.


12. Pēc vides sakopšanas Valsts vides dienests pieņem darbus un noformē darbu pieņemšanas aktu. Aktu paraksta Valsts vides dienesta pārstāvis un tās pašvaldības pārstāvis, kuras teritorijā veikta vides sakopšana. Valsts vides dienests pēc nolēmuma izpildīšanas paziņo par to tiesai, kura pieņēmusi attiecīgo nolēmumu.


Ministru prezidents A.Kalvītis


Vides ministrs R.Vējonis


Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2005.gada 2.jūliju.